| Welkom | Doelstelling | Organisatie | Werkwijze | Aanmelden | Producten | Donaties | Recepten | Nieuws | Vrienden | Contact|

Algemeen

Bij het bepalen of u een voedselpakket krijgt moet u dit weten: Onze hulp is noodhulp. De voedselpakketten delen we wekelijks uit, maar zijn niet genoeg voor een hele week eten. Wij vullen uw boodschappen aan. Wij gaar er van uit, dat u professionele hulp zoekt om u te helpen. Soms hebt u deze hulp nog niet gezocht, omdat de problemen u teveel zijn. Soms heeft u eerst rust nodig. We willen graag, dat u toch bij ons aanklopt. Dus ook als u nog geen professionele hulp hebt. We vragen u wel, dat u na een tijdje hulp zoekt voor uw financiŽle probleem. We noemen dat 'geen pakket zonder traject'.

Criteria Voedselbank.

Voedselpakketten die door de Stichting Voedselbank Barendrecht ter beschikking worden gesteld zijn bedoeld als een tijdelijke noodhulp voor mensen die op enig moment financieel niet meer rond kunnen komen. Ze zijn echter niet bedoeld als extraatje voor mensen die het niet breed hebben.

De ondersteuning door de Voedselbank kent in principe een maximale periode van 3 jaar. Om vast te kunnen stellen of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor het ontvangen van een voedselpakket gelden een aantal normbedragen. Deze normbedragen worden jaarlijks vastgesteld door de Vereniging Voedselbanken Nederland.

Door vrijwilligers van de Stichting Voedselbank Barendrecht (Intakers) wordt aan de hand van de norm bij de (potentiŽle) klant thuis vastgesteld of aan de norm wordt voldaan.

Basis van de berekening.

Als basis voor het vaststellen van de toekenningscriteria per 1 januari 2018 is uitgegaan van door het NIBUD berekende bedragen voor het basis behoeftenpakket: de minimale uitgaven van een zelfstandig huishouden op bijstandsniveau aan onvermijdbare basale zaken zoals voedsel, kleding en wonen. Ook de uitgaven aan enkele andere moeilijk te vermijden posten (bijv. enkele verzekeringen, niet-vergoede ziektekosten en persoonlijke verzorging) zijn meegeteld. Vervolgens is nagegaan welke uitgavenposten nog wel meegewogen moeten worden wanneer we spreken over noodhulp.

Norm.

De nieuwe normbedragen per 1 januari 2018 zijn als volgt vastgesteld: Basisbedrag per huishouden: € 130,-. Per persoon: € 85,-. De nieuwe normbedragen per maand per gezin zijn dan per 1 januari 2018 (voorbeelden):

Aantal personen: Normbedrag:
1 persoon € 215,00
2 volwassenen € 300,00
1 volwassene en 1 kind € 300,00
1 volwassene en 2 kinderen € 385,00
2 volwassenen en 2 kinderen € 470,00
1 volwassenen en 3 kinderen € 470,00

Uitgangspunt is, dat per huishouden slechts 1 pakket wordt verstrekt. Het normbedrag voor toelating conform criteria en de grootte van het voedselpakket worden met name bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.

Berekening inkomsten:

Definitie. Hieronder vallen alle netto inkomsten, inclusief toeslagen en (voorlopige) teruggaaf Inkomstenbelasting van aanvrager, van de partner of inwonende volwassene waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd.

Van inwonende (volwassen) kinderen met eigen inkomen uit arbeid of uitkering mag een bijdrage aan het gezinsinkomen worden verwacht (kostgeld). Hiervoor wordt standaard een bedrag van € 200,- per maand gerekend, ongeacht of dit ook daadwerkelijk wordt betaald. Dit geldt ook voor inwonende verdienende ouder, broer /zus of meerderjarige stief- of pleegkinderen. Ook van deze personen mag een bijdrage worden verwacht. De hoogte van de bijdrage zal worden bepaald door de Intaker, maar zal minimaal € 200 per persoon per maand bedragen.

De volgende inkomsten worden niet mee gerekend:

 • Inkomsten die een specifiek doel hebben, zoals langdurigheidstoeslag, bijzondere bijstand en kleine inkomsten uit hobby.
 • Neveninkomsten van kinderen zoals een krantenwijk of bijbaantje.
 • Vakantietoeslag.
 • Kinderbijslag.
 • Studiefinanciering inwonende kinderen.
 • Persoonsgebonden budget [PGB]. Dit zijn doeluitkeringen. Ook geen kosten tellen.

Berekening uitgaven:

Bij de uitgaven worden alleen de kosten meegenomen die betrekking hebben op de personen van wie inkomen is meegeteld. Kosten die bijvoorbeeld vanuit de kinderbijslag of persoonsgebonden budget worden voldaan dus niet meetellen. De meest voorkomende zaken die bijna alle uitgaven afdekken zijn:

 • Huur. De werkelijke kosten.
 • Rente en aflossing hypotheek. Conform de bankafschriften.
 • Energie en water. Conform de bankafschriften.
 • Premies:
  • Zorgverzekering. Conform de bankafschriften;
  • Overige verzekeringen (zoals: inboedel-, WA- en begrafenisverzekering); de werkelijke kosten tot een maximum van € 165 p.m. en per volwassene.
 • Niet-vergoede ziektekosten: eigen risico en eigen bijdrage voor o.a. geneesmiddelen, tot een maximum van € 50 p.m. en per volwassene.
 • Telefoon, TV en Internet (werkelijke kosten met een maximum van € 54 p.m.).
 • Gemeentelijke belastingen (voor zover die daadwerkelijk worden betaald).
 • Persoonlijke verzorging. € 34 p.m. (vastgesteld normbedrag).
 • Was- en schoonmaakmiddelen. € 8 p.m. (vastgesteld normbedrag).
 • Vervoer o.a. voor woon-werk en op medische gronden. € 25 p.m. (vastgesteld normbedrag).
 • Belastingen Waterschap (voor zover die daadwerkelijk worden betaald).
 • Aflossing van schulden (schulden aan familieleden worden in beginsel niet meegenomen. Wanneer de schuld schriftelijk is vastgelegd en aflossingen via bankafschriften zijn te controleren kan de aflossing worden meegenomen).
 • Kosten kinderopvang mits noodzakelijk en onder aftrek van evt. toeslag ter zake.
 • Overige uitgaven dienen altijd gespecificeerd te worden.

De volgende uitgaven worden niet meegerekend:

 • Autokosten: alleen nog in heel bijzondere situaties wanneer de kosten ook aantoonbaar worden gemaakt. In dat geval mag € 0,19 per km. worden gerekend.
 • Kosten van huisdieren: deze kosten komen niet in aanmerking als uitgaven, tenzij het aantoonbaar om een hulp- of blindengeleidehond gaat.
 • Premie voor spaar-, pensioen- of overlijdensrisicoverzekering met spaarelement, voor zover niet verbonden aan de eigen woning.

Hardheidsclausule

Als door deze regels uw problemen groter worden, dan kan de intaker van de Voedselbank afwijken van deze regels. De intaker doet dat na overleg met het bestuur van de Voedselbank.

Wilt u een voedselpakket aanvragen?

Voor meer informatie kunt u een vraag stellen via ons mailadres: secretaris@voedselbankbarendrecht.nl

Particulieren die in aanmerking willen komen voor een voedselpakket kunnen zich via telefoon 06-81512138 rechtstreeks aanmelden en direct een afspraak maken voor een intake-gesprek. (Bij geen gehoor graag de voice-mail inspreken met uw naam, adres en telefoonnummer zodat wij contact met u kunnen opnemen. )

Tevens bestaat er ook de mogelijkheid om zich aan te melden via Vraagwijzer (KijkopWelzijn), Binnenlandse baan 30, 2991 EA Barendrecht, tel. 06-41547948, waarna eveneens contact wordt opgenomen voor een intakegesprek.